Explosionsfarliga områden

Alla anläggningar som hanterar brf-vara och brännbart damm/pulver måste enligt ATEX Direktiven och de tvingande föreskrifterna AFS 2003:3/SRVFS 2004:7, (ATEX Användardirektivet) uppfylla ett så kallat explosionsskyddsdokument.

Explosionsskyddsdokumentet ska innehålla riskanalyser, klassningsplaner, förteckning över brandfarliga vätskor, gaser och damm samt rutiner för hur explosionsrisken elimineras.

ATEX Direktiven gäller för alla anläggningar, såväl nya som gamla, och ställer bland annat krav på följande: Riskbedömning av verksamheten i lokaler och utrustning samt klassning och upprättande av erforderlig dokumentation

Kort beskrivet är explosionsskyddsdokumentet ett övergripande dokument som hanterar explosionsskyddet på ert företag. Syfte är att bl.a. att säkerställa och vidmakthålla företagets explosionsskydd så att anställda inte utsätts för faror som kan uppstå vid hantering av brf-vara eller brännbart damm.

Är ni osäkra på vad som gäller för er avseende ATEX direktiven kontakta då Benny Ziegler för mer information.

Ring gärna för rådgivning vid val av elektrisk och mekanisk utrustning för installation i explosionsfarlig miljö, det sparar oftast tid och pengar om rätt material och utrustning används från början.

ATEX är en förkorting av det franska namnet på ett av direktiven, Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosibles.

ATEX omfattar ett brett område Det kan vara energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk,lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika former, bensinstationer, kvarnar, skolor (kemisalar), restauranger som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra känsliga miljöer.