ATEX

ATEX-OMRÅDET Denna information riktar sig till er som hanterar brandfarlig vara eller brännbart damm.

Det behövs inte stora mängder brännbara ämnen för att skapa livsfarliga situationer. Vid riskbedömningen får varje läckage eller förekomst bedömas för sig för att man skall kunna avgöra om farliga koncentrationer, mängder och vilken utbredning som föreligger. Explosionsfarliga områden kan uppstå vid hantering av brf-vara t.ex. vid tappning av brf-vara från fat till mindre kärl, rengöring med brf-lösningsmedel, koncentrerad spolarvätska, vid öppen hantering av brf-vara.

Ej godkänd utrustning (elektrisk och mekanisk) eller bristande rutiner vid arbete i explosionsfarliga områden kan få allvarliga konsekvenser för ert företag och era anställda och äventyra er och eventuella närliggande grannars verksamhet.

Arbetsgivaren ansvarar för att den som vistas i explosionsfarlig miljö eller utför arbete som kan påverka explosionssäkerheten skall ha lämplig utbildning, kunskap om explosionsrisker och skyddsåtgärder samt färdigheter i säkert handhavande.

Bakgrund till ATEX I Sverige är det lag på att alla anläggningar som hanterar brf-vara och brännbart damm/pulver ska, enligt ATEX användare direktivet 1999/92 EG och de tvingande föreskrifterna AFS 2003:3 samt SRVFS 2004:7, upprätta ett så kallat explosionsskyddsdokument. Explosionsskyddsdokumentet ska bl.a. innehålla riskanalyser, klassningsplaner, förteckning över brandfarliga vätskor, gaser och damm samt rutiner för hur explosionsrisken elimineras. Kort beskrivet är explosionsskyddsdokumentet ett övergripande dokument som hanterar explosionsskyddet på ert företag. Syfte är att bl.a. att säkerställa och vidmakthålla företagets explosionsskydd så att anställda inte utsätts för faror som kan uppstå vid hantering av brf-vara eller brännbart damm.

Vi utför bl.a. följande tjänster:

Är ni osäkra på vad som gäller för er avseende ATEX direktiven kontakta då Benny Ziegler för mer information.

  • Upprättar explosionsskyddsdokument
  • Upprättar klassningsplaner för explosionsfarliga områden
  • Gör klassningsritningar (grafisk utbredning av riskområden)
  • Riskbedömningar
  • Tändkälleanalyser
  • Diverse utbildningar inom ATEX
  • Gasfrihetsförklaring
  • Rådgivning t.ex. materialval i klassat område

ZELEX har lång och gedigen erfarenhet inom ATEX OMRÅDET med kunder inom färg-, läkemedels-, livsmedelindustrin- och oljehamnar, m.fl. Benny Ziegler har varit ansvarig för ATEX området under 14år totalt på Ångpanneföreningen Malmö kontoret och därefter på Öresund Safety Advisers AB i Malmö. Företaget ZELEX startade 2008 och har sitt säte i Löddeköpinge, Kävlinge kommun.